Selvitys: Hallinnolliseen ja tilastolliseen aluejaotukseen liittyviä aineistoja Paikkatietoalustaan

15.4.2019

INSPIRE-osahanke ja Gispo Oy ovat selvittäneet INSPIRE-vaatimuksia laajempien kansallisten paikkatietoaineistojen mahdollisia hyötyjä ja toteutuskustannuksia Paikkatietoalustassa. Samalla laadittiin INSPIRE-määrittelyihin pohjautuvat laajennetut tietomallit toteutettavaksi valituille aineistoille.

Tarve laajennoksille tunnistettiin aiemmassa selvityksessä INSPIRE:n soveltamisalaan liittyvien paikkatietoaineistojen hyödyntämisen kansallisesta nykytilasta. Teemat olivat:

  • Hallinnolliset yksiköt (Administrative Units, AU)
  • Tilastointiyksiköt (Statistical Units, SU)
  • Aluehallinnan, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt (Area management/restriction/regulation zones and reporting units, AM)
  • Yleishyödylliset ja muut julkiset palvelut (Utility and Governmental Services, US)

Aiemmassa selvityksessä tunnistettujen laajennostarpeiden joukosta valittiin nyt eniten hyötyä tuottavat ja kohtuullisin kustannuksin toteutettavat tietotuotteet. Menetelminä selvityksessä käytettiin aineistojen hyödyntäjätahoille lähetettyä verkkokyselyä, haastatteluja ja toteutuskustannusten osalta asiantuntija-arviointia.

Toteutettavaksi valittiin seuraavat tilastolliseen (SU-teema) ja ja hallinnolliseen aluejaotukseen (AU-teema) liittyvät kolme käyttötapausta:

  • Uusia yleistystasoja hallinnollisista ja tilastointiyksiköistä. Hallinnolliset ja tilastolliset aluerajaukset pyritään tuottamaan kattavasti useilla eri mittakaavatasolla. Mukana ovat myös rantaviivalla leikatut alueet, jotka helpottavat maapinta-alojen ja näin mm. todellisten asukastiheyksien laskemista.
  • Aikasarjat hallinnollisista ja tilastointiyksiköistä. Ajallisten muutosten hallinnoimiseen INSPIRE-määrittelyt sisältävät valmiit ominaisuudet, jotka mahdollistavat kohteiden alkamis- ja loppumisajankohdan tallentamisen. Jatkossa AU- ja SU-teemojen aineistot pyritään tallentamaan hallitusti vuosittain tietotuotteina, jolloin ne saadaan käyttöön historiallisena aikasarjana.
  • Työssäkäyntialueet. Tilastokeskus on lisännyt vuonna 2019 tuottamiinsa kuntapohjaisiin tilastoaluejakoihin työssäkäyntialueet yhdessä vaalipiirien kanssa. Tietomallissa näitä uusia aineistoja käsitellään kuten muitakin kuntajaotukseen pohjautuvia aineistoja.

Lataa loppuraportti tästä (PDF)

Lisätietoa: Panu Muhli, Maanmittauslaitos